پرينت

گیره های آینه های اپتیک

.عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با ساتفاده از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد.

.استفاده از گیره های آینه های اپتیک علاوه بر اینکه  قراردهی آینه ها  را در دهان بیمار راحت تر می سازد، همچنین از باقی ماندن اثر انگشت جلوگیری می نماید و احتمال افادن آینه روی زمین را کاهش می دهد.

ручка для оптического зеркала ручка для оптического зеркала

Без использования держателей работать с зеркалами менее удобно, т.к руки врача перекрывают часть изображения и фотографии смотрятся хуже.

ручка для оптического зеркала ручка для оптического зеркала