پرينت

گیره های آینه های اپتیک

mirror holder2.استفاده از گیره های آینه های اپتیک علاوه بر اینکه  قراردهی آینه ها  را در دهان بیمار راحت تر می سازد، همچنین از باقی ماندن اثر انگشت جلوگیری می نماید و احتمال افادن آینه روی زمین را کاهش می دهد.

پرينت

پایه مخصوص آینه های اپتیک

mirrors_stand

.با استفاده از پایه مخصوص آینه های اپتیک می شود تمام آینه های لازمی را در یک جای راحت قرار  داد و همچنین سرعت استفاده ازآنان را افزایش بخشید. همچنین قابل ذکر است که با در اختیار داشتن پایه مذکور احتمال به وجود آمدن خراش ها روی سطح آینه و همچنین احتمال افتادن آنان روی زمین کاهش می یابد.

عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با ساتفاده از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد..

پرينت

جعبه مخصوص آینه های اپتیک

box_mirrors

.عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با استفاده  از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد.