پرينت

پایین بودن کیفیت ترمیمات آمالگامی، کمپزیتی و سرامیک فشرده

composite restoration_3آمار نشان می دهد که در حالی که در فن ترمیم سازی دندان ها در بسیاری از موارد به روش پر کردن دندان با استفاده از مواد کمپزیتی ترجیح داده می شود نتایج نهایی تعداد بسیاری از چنین ترمیمات مطلوب نمی باشند. (د.و. دادالیان، 2003؛ اه. پ. یاکوشچکینا، 2003؛ ام. وایز. 2005؛ ج. هایتد، 2005). بعد از انجام ترمیم سازی دندان ها با استفاده از مواد کمپزیتی احتمال به وجود آمدن عواقب منفی مثل تغییر رنگ پلمب، رنگ آمیزی حاشیه ای در مرز "مینای دندان - مواد کمپزیتی" و نقض اتصال حاشیه ای وجود دارد. (اس. ای. ولواچ. 2002؛ ام. وایز. 2005). نتایج تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شد گواه بر پایین بودن کیفیت روش پر کردن دندان با استفاده از مواد کمپزیتی می باشد به گونه ای که با گذشت نیم سال بعد از انجام ترمیم سازی 30 درصد، بعد از یک سال 50 درصد و بعد از دو سال حدود 60 درصد پلمب های نصب شده از کار می افتند. (او. و. بروفسکی، 2001؛ آ. ای. نیکولاف، ال. ام. تسپوف، 2004). در طول سه سال تعدد نقض اتصال حاشیه ای 31.5 درصد و تعدد پیدایش پوسیدگی عودکننده دندان 46.12 درصد تشکیل می دهد..