پرينت

بهسازی وضعیت کارکردی دندان ها

T-scan IIIهر گونه اکلوژن و حتی ایدال ترین انواع آن هم احتیاج به نظارت و انجام تصحیحات با میزان مختلف دخالت جراحی از جمله دخالت مستقیم، دخالت با میزان پایین و همچنین تصحیحات فاقد دخالت جراحی دارد (برای اینکه موضوع فوق برای خوانندگان عزیز بیشتر مشخص شود می توان گفت که نظارت و تصحیح منظم اکلوژن با نظارت و و تنظیم مکانیزم تراز چرخ های ماشین شباهت فراوانی دارد). ناگفته پیداست که از دست دادن قابل توجه بافت های سخت دندان منجر به به وجود آمدن نواقص مورفولوژیک  و کارکردی  و در آینده به توسعه تغییرات شکلی پایدار در دستگاه دندانی- آرواره ای می گردد. در حین انجام ترمیمات می بایست هر دندانی را به عنوان عنصر لاینفک تمام دستگاه دندانی - آرواره ای بررسی نمود و از این رو وضعیت کارکردی هر دندان همین طور می بایست در مجموعه ارزیابی شود.

پرينت

انجام ترمیمات دندان ها با توجه به روابط متقابل اکلوژنی

T-scan III_3

در واقع برای بسیاری از کارشناسان  ضرورت در نظر گرفتن ویژگی های اکلوژن استاتیک و دینامیک در حین انجام ترمیمات جزئی در سطح اکلوژنی و به خصوص  نادیده گرفتن چنین ویژگی ها در حین نصب کردن پلمب های ساخته شده از موادی همچون کمپوزیت ها، آمالگام و یا سیمان شیشه ای آینومری از جمله بحث برانگیزترین مسائل امروز به شمار می آید. علاوه بر این ترمیماتی که از لحاظ اکلوژنی فاقد کیفیت مناسب می باشند موجب پیدایش عواقب ذیل می گردند:

پرينت

سامانه ویژه تشخیص و تحلیل بالینی اکلوژنی T-SCAN III

T-scan IIIسامانه ویژه تشخیص و تحلیل بالینی اکلوژنی T-scan III  ساخت شرکت Boston, MA, 1987)  Tekscan)   در واقع امروز به عنوان بهترین و موثرترین سامانه ای در این زمینه شناخته شده است. انجام تحلیل وضعیت دندان ها با استفاده از سامانه مذکور اجازه می دهد توالی، هم زمانی، مساحت و قدرت هر تماس را مشخص نماییم. مقایسه تماس ها در شرایط تناسب مرکزی، موقعیت حداکثر فیمابین برآمدگی ها و همچنین در حالت پروتروژن و لتراتروژن راست و چپ انجام می گیرد.  

پرينت

مزایای استفاده از اینله ها

استفاده از اینله ها در فن پروتزاسیون به عنوان یکی از کارآمدترین و موثرترین اقدامات دندان پزشکی در بازسازی شکل آناتومیک و کارکرد دندان ها به حساب می آید. درمان ارتوپدیک دندان ها با استفاده از اینله ها از مزایای ذیل برخوردار می باشد: 

  1. امکان بازسازی کامل شکل آناتومیک دندان (برآمدگی ها و رل های مینایی حاشیه ای تخریب شده بر روی سطح جویشی;
  2. امکان تامین شکل گیری مناسب نقطه تماس در صورت آسیب دیدگی سطح آپروگزیمال دندان;
  3. بازسازی شکل آناتومیک دندان برای عادی سازی کارکردهای دستگاه جویشی;
  4. ایجاد شرایط مساعد برای نظارت بر دقیق بودن اتصال اینله هنوز قبل از تثبیت نهایی آن در حفره آسیب دیده;
  5. امکان صیقل دادن تمان سطوح بیرونی و از جمله سطوح آپروگزیمال قبل از تثبیت نهایی اینله. 
پرينت

ترمیم موارد پوسیدگی در سطوح آپروگزیمال دندان های جویشی با استفاده از میکروپروتزهای سرامیک از طریق روش تونلی و با دسترسی اکلوژنی

aproximal_cavity3В данной статье представлена новая методика одновременного устранения кариозных дефектов апроксимальной и жевательной поверхности туннельным способом с окклюзионным доступом. Окклюзионную поверхность восстанавливали цельнокерамической микровкладкой, изготовленной методом CAD\/CAM (англ. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing – автоматизированный дизайн/ автоматизированное производство).

پرينت

بازسازی کارکرد جهت دهنده دندان های کانین

canine3При переходе от клыковой направляющей к групповой функции часто образуются балансирующие и гипербалансирующие суперконтакты, вследствие чего возникает чрезмерная нагрузка на боковые зубы. Клинически в месте расположения суперконтактов можно обнаружить различные симптомы: трещины эмали, кариозное разрушение, патологическую стираемость, парафункции (характерные стертые площадки), пульпит (травматической этиологии), потемнение зуба, периодонтит, подвижность зуба, атрофию костной ткани, гингивит, пародонтит, периодонтальные абсцессы, гиперчувствительность шеек зубов, абфракционные дефекты, прогрессирующую рецессию десны, гиперестезию твёрдых тканей.

پرينت

آماده سازی دندان های لترال جهت نصب اینله های سرامیک

macroinlay2

В современной стоматологии по-прежнему являются актуальными публикации, посвященные влиянию техники препарирования опорных зубов на клиническую эффективность цельнокерамических вкладок и накладок. Поэтому нами была поставлена цель разработать алгоритм подготовки макрополостей жевательных зубов под керамические вкладки

پرينت

ترمیم موارد زیر و متعدد پوسیدگی دندان از طریق روش نصب میکروپروتزهای تمام سرامیک CEREC

microinlay

В статье представлена малоинвазивная методика реставрации множественного кариеса окклюзионной поверхности жевательных зубов отдельными цельнокерамическими микровкладками, изготовленными методом CAD\/CAM CEREC 3D