پرينت

پایه مخصوص آینه های اپتیک

عکس برداری و همین طور بعضی از مراحل درمان تحت میکروسکوپ با ساتفاده از انواع مختلف آینه های اپتیک صورت می گیرد. در راستای حفظ وضعیت سالم آینه های اپتیک ، تامین عملکرد طولانی مدت آنان و همچنین جهت تسهیل سازی استفاده  از آنان جعبه، گیره ها و پایه مخصوص آینه های اپتیک طراحی شد..

با استفاده از پایه مخصوص آینه های اپتیک می شود تمام آینه های لازمی را در یک جای راحت قرار  داد و همچنین سرعت استفاده ازآنان را افزایش بخشید. همچنین قابل ذکر است که با در اختیار داشتن پایه مذکور احتمال به وجود آمدن خراش ها روی سطح آینه و همچنین احتمال افتادن آنان روی زمین کاهش می یابد.

оптические зеркала

.در صورت عدم پایه مخصوص ، تمام آینه های اپتیک  بدون هیچ وسیله حفاظتی روی میز گذاشته می شوند. 

оптические зеркала