پرينت

مجموعه بورها مخصوص پردازش حفره برای نصب کردن پروتزهای تمام سرامیک

تامین مقاومت و ثبات پروتز در برابر فشارهایی که در حال جوئیدن به آن وارد می شوند جز شرایط اصلی آماده سازی حفره برای نصب کردن پروتز به شمار می آید. از این رو آن شکل زاویه ای که توسط دیواره های حاشیه ای و پایه حفره ایجاد می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در صورتی که این زاویه مشخص و رو به قائم باشد پروتز همچنین در حالت ثابت قرار خواهد گرفت زیرا نیروهایی که بر سطح پروتز بر اثر جوئیدن  تاثیر می گذارند توزیع و تبدیل به فشار بر سیمان و بافت های سخت دندان می شود. در صورت منفرجه بودن این زاویه کیفیت نصب پروتز دچار کاهش قابل ملاحظه ای می شود چون قسمتی از همان نیروها به نیروی کششی تبدیل می شود که به نوبه خود موجب جا به جا شدن پروتز می گردد

محاسبات ریاضی نشان دادند که میزان نیروهای گشاینده با نیروهای اعمال شده بر پروتز از طرف سطح انسدادی تناسب مستقیم اما با ضریب اصطکاک بین پروتز و بافت های دندان و همچنین با واگرایی تناسب معکوسی دارد. زاویه واگرایی مطلوب زاویه ای محسوب می شود که اندازه آن از 5.2 درجه تجاوز نکند. بنا بر این از طرف موسسه ما پیشنهاد گردید تا در طرف فعال دیواره حفره آسیب دیده واگرایی از 0 تا 2 درجه و در طرف غیرفعال آن از 2 تا 6 درجه ایجاد شود (ثبت اختراع ابزار مفید در اوکراین شماره 29612؛ ثبت اختراع ابزار مفید در اوکراین شماره 33283، ثبت اختراع در اوکراین شماره 84503)

جهت شکل دهی صحیح زاویه های واگرایی دیواره های حفره آسیب دیده مجموعه بورهای ساخت شرکت آلمانی ( Komet ) مخصوص شکل دهی دقیق زاویه های واگرایی طراحی شد.

.

стоматологические боры

стоматологические боры

سرعت چرخش و میزان دانگی بورهای الماسی بر  آدهزیون  پروتز به بافت دندان تاثیر مستفیمی می گذارد. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده بالاترین میزان کارآیی چسبندگی با استفاده از بورهای دارای میزان دانگی 25 میکرومیلیمتر به دست می آید.

محاسنات مجموعه مذکور:

  • با توجه به شکل مخصوص بورها (پردازش اندک در مخروط: 2، 3، 4، 5، 6 درجه، قطر کوچک و لبه های گرد) میزان حذف بافت های دندان به حداقل می رسد و علاوه بر این احتمال به وجود آمدن عمق های بیش از اندازه در حین پردازش از بین می رود.
  • با افزایش عمق حفره زاویه واگرایی هم می تواند افزایش یابد.
  • مجموعه پیشنهادی کاربران خود را با تمام رویکردهای لازم در حین آماده سازی حفره آسیب دیده برای نصب کردن پروتز مجهز می سازد.
  • در حین جهت دهی موازی بورها نسبت به محور بلند دندان اندازه لازم واگرایی برای دیواره های حفره تامین می گردند.
  • بورهای ویژه انجام مراحل نهایی پردازش لبه های مینایی دقیق و بدون شکستگی های ریز و ترک های جدید را شکل می دهند و همچنین از به وجود آمدن زاویه های حاد داخلی و بیرونی جلوگیری می نمایند.
  • آماده سازی حداقلی دیواره ها با حفظ حداکثر بافت های سخت دندان باعث افزایش استقامت و ثبات در برابر تاثیر نیروهای دارای جهات مختلف می شوند.