پرينت

ثبت رابطه مرکزی central relation برای مشخص نمودن تماس های زودرس (premature contact)

 tscan cr 1

آماده کردن بیمار برای ثبت در موقعیت رابطه مرکزی centric relation

tscan cr 2

ده پروگرام کردن deprogramming سیستم Neuromuscular با استفاده از catton woll بیمار از دو طرف در ناحیه پره مولار ها با دندان ها پیش catton wall را نگه می دارد با Aqualaizer به مدت 5 دقیقه

tscan cr 3

ثبت رابطه مرکزی centric relation به کمک دستگاه دیجیتالی T-scan III