پرينت

تجزیه و تحلیل فانکشنالی ابزاری

نصب کردن چیپ گیرنده حسdsjfksdjfksdjfkljdsfی به دستگاه skfjkdsjdvsdfsdf

tscan 1

نصب کردن چیپ گیرنده حسی به دستگاه T-scan III

tscan 2

وارد کردن چیپ گیرنده حسی به دهان بیمار

tscan 3

ثبت وضعیت روابط متقابل آکلوزالی