پرينت

اینله های تمام سرامیک

من به عنوان ک متخصص در زمینه دندان پزشکی بخش عمده ای از فعالیت های علمی و بالینی خودم را برای طراحی و بهینه سازی روش ها، ابزارها و تجهیزات موجود در زمینه نصب میکروپروتزها و تولید پروتزهای تمام سرامیک ضمن رعایت اصول کمترین میزان دخالت جراحی و در هر گونه شرایط (حتی با وجود کمنرین نواقص تاج دندان در محل های مختلف) اختصاص داده ام. دلیل اصلی چنین توجه به مسائل فوق این است که در عرف بالینی معاصر جهت رفع نواقص بافت های سخت دندان  به روش ترمیم سازی مستقیم با استفاده از کمپزیت ها و پروتزهای سرامیک آزمایشگاهی متوسل می شوند..

реставрация зубов вкладками

آمار نشان می دهد که در حالی که در فن ترمیم سازی دندان ها در بسیاری از موارد به روش پر کردن دندان با استفاده از مواد کمپزیتی ترجیح داده می شود نتایج نهایی تعداد بسیاری از چنین ترمیمات مطلوب نمی باشند. (د.و. دادالیان، 2003؛ اه. پ. یاکوشچکینا، 2003؛ ام. وایز. 2005؛ ج. هایتد، 2005). بعد از انجام ترمیم سازی دندان ها با استفاده از مواد کمپزیتی احتمال به وجود آمدن عواقب منفی مثل تغییر رنگ پلمب، رنگ آمیزی حاشیه ای در مرز "مینای دندان - مواد کمپزیتی" و نقض اتصال حاشیه ای وجود دارد. (اس. ای. ولواچ. 2002؛ ام. وایز. 2005). نتایج تحقیقاتی که در سال های اخیر انجام شد گواه بر پایین بودن کیفیت روش پر کردن دندان با استفاده از مواد کمپزیتی می باشد به گونه ای که با گذشت نیم سال بعد از انجام ترمیم سازی 30 درصد، بعد از یک سال 50 درصد و بعد از دو سال حدود 60 درصد پلمب های نصب شده از کار می افتند. (او. و. بروفسکی، 2001؛ آ. ای. نیکولاف، ال. ام. تسپوف، 2004). در طول سه سال تعدد نقض اتصال حاشیه ای 31.5 درصد و تعدد پیدایش پوسیدگی عودکننده دندان 46.12 درصد تشکیل می دهد.

جایگزین معاصر ترمیمات کمپزیتی مستقیم تولید آزمایشگاهی پروتزها می باشد. در راستای ارتقاع سطح دقت، اطمینان و تامین خصوصیات بیومکانکی مطلوب ترمیمات بر اساس برنامه های رایانه ای با استفاده از روش فرزکاری، سیستم های صیقل دهی ترمیمات سرامیک نظیر سیستم های CAD\/CAM - Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing (طراحی خودکار/ تولید خودکار) طراحی شدند. گفتنی است که علت اصلی طراحی سیستم های مذکور سختگیرانه تر شدن الزامات نسبت به عملکرد، سازگاری طبیعی و زیبایی میکروپروتزهای دندان های جویشی و همچنین پایین بودن میزان استحکام و سازگاری طبیعی مشکوک سایر مواد کاربردی از جمله آمالگام، کمپزیت ها و آلیاژهای مختلف فلزات می باشد. (ان. ان. مالگینوف، 2003)  

میزان بالای کارآیی بالینی میکروپروتزهای تمام سرامیک (91 - 100 درصد) ساخته شده از طریق روش CAD\/CAM توسط تحقیقات علمی متعدد مورد تایید قرار گرفته است. ( B. Reiss, W. Walter, 2001; W.H. Mormann, I.Krejci, 2002; T. Otto at. al. M. Fuzzi at. al., 2003; Hofmann, M. Popp, B. Klaiber, 2005; U. Pallesen, 2006; N. Berg, T. Derand, 2007). بازسازی کامل شکل آناتومیک دندان و کارکرد دستگاه جویشی، شکل دهی مناسب تماس های الکوژنی و آپروگزیمال، استحکام و کارآیی بالا از نظر بازسازی شکل آناتومیک دندان و عمر مفید طولانی مدت از جمله مزایای اصلی و غیر قابل انکار میکروپروتزهای تمام سرامیک به شمار می آید.(  at al., 2001; T. Otto at al., 2002; M. Fuzzi at. al., 2003; N. Dietschi, 2006 ).